top of page
Atyerreye

Atyerreye

Younger sibling

Atyerreye is your younger brother or sister.

Word
Phrase

Atyerreye atyenge rteye? Nyarte atyeyenge atyerreye rteye? Nthekangkwerre re aytnarrenhe. Rwengke re apenhawe.

Where did my younger brother go? He's gone somewhere. I don't know where he went.

Early artworks

Artist:

Kathleen Rambler

Atyerreye
Atyerreye
Atyerreye
bottom of page